ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಂ

apj2

ಕಲಾಂ ಅಸ್ತಂಗತರೆಂದು
ಭಾರನಾಗಿ ಬರೆಯಲು
ಪೆನ್ನು ತೆಗೆದರೆ
ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ಝಾಡಿಸಿದರೂ
ಶಾಯಿ ಕಾಗದಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಗದ್ಗದಿತ ಪೆನ್ನು
ಗತ ನೆನಪು……….

ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಬೈತಲೆ ಬಾಚಿ
ಕೋಟು ಪ್ಯಾಂಟು
ಟೈ ಕಟ್ಟಿ
ಪುಟಪುಟನೆ ನಡೆಸಿದ
ಸೊಬಗು
ಕಲಾಂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿನ
ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂರನ್ನು
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು
ಹೇಗೆಂದರೆ:
ತುಂಬಾ ಚೂಟಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹುಡುಗನೇ
ಕಲಾಂ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಲಾರಂ

bird

ನಸೆ ಬೆಳಗಿನ
ಕೋಳಿ ಕೂಗು
ಕಾಗೆ ಕರ್ಕರ
ಕೋಗಿಲೆಯ ಕುಹೂ
ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿಗಳ
ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ
ಉಲಿತಗಳೆಲ್ಲ
ನನ್ನನ್ನೆಚ್ಚರಿಸುವ
ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಅದ್ಭುತ ಅಲಾರಂ

ಖಗ ಸುಪ್ರಭಾತದ
ಮಧುರತೆ
ಮೇಳೈಸಿ
ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿ
ಮನ ತಟ್ಟಿ
ಮೈಮರೆಸಿ ಜಾರಿ
ನಾನು ಮತ್ತೆ
ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನ !
ಸುಖ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸೆಳೆವ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಲಾರಂ
ನಿನಗೆ ಸಲಾಂ