ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ

gold

ಯುರೇಕಾ ಯುರೇಕಾ 

ಅಂದ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ

ಪ್ರೇಮ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ

ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತೋರಬಹುದಿತ್ತು

ನಲ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ

ಅಪ್ಪಟ ತೂಕದ ಚಿನ್ನ

ಮನಸ್ಸು

sunset

ಅಗಾಧ ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಾ

ನಲ್ಲೆ ಸಂತಳಂತೆ ಉಲಿದಳು

“ಈ ಅನಂತತೆಯ ಗೂಢತೆ

ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದ ಸಂತೆ”

ನಾನೆಂದೆ, 

“ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ !”