ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಂ

apj2

ಕಲಾಂ ಅಸ್ತಂಗತರೆಂದು
ಭಾರನಾಗಿ ಬರೆಯಲು
ಪೆನ್ನು ತೆಗೆದರೆ
ಅಕ್ಷರಗಳು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ಝಾಡಿಸಿದರೂ
ಶಾಯಿ ಕಾಗದಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಗದ್ಗದಿತ ಪೆನ್ನು
ಗತ ನೆನಪು……….

ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಬೈತಲೆ ಬಾಚಿ
ಕೋಟು ಪ್ಯಾಂಟು
ಟೈ ಕಟ್ಟಿ
ಪುಟಪುಟನೆ ನಡೆಸಿದ
ಸೊಬಗು
ಕಲಾಂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿನ
ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕಲಾಂರನ್ನು
ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವುದು
ಹೇಗೆಂದರೆ:
ತುಂಬಾ ಚೂಟಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹುಡುಗನೇ
ಕಲಾಂ