ಗುಳ್ಳದ ಬೋಳುಹುಳಿ

Gulla-bolu-huli

ಬೇಳೆ ತೊಗರಿ ತೊಳೆದು
ನೀರಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ
ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ
ಬದನೆಯ ದೊಡ್ಡ
ಹೋಳುಗಳ
ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಹಸಿಮೆಣಸ ಉದ್ದಕ್ಕೆ
ಸೀಳಿ ಕೊತ್ತೊಂಬರಿಯ
ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕುದಿತಕ್ಕೆ
ಹದಕಲಸಿ ಇಂಗು
ತಪ್ಪಿಸದೆ ಉಪ್ಪು
ಕೊನೆಗೊಗ್ಗರಣೆ ಪಟಪಟಿಸಿ
ಜೀಂಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ
ಮನೆಯೊಳಗಿನೆಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು
ಅರಳುತ್ತ ತಳಮಳಿಸುತ್ತ
ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಪಡತೊಡಗುವತ್ತ…

ಇಳಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆ
ಹುಳಿಗೆ ತಡವಿಲ್ಲ
ಜಮಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ
ವಟವಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ತಟ್ಟೆ ಮೀಟಿ
ತದೇಕ ಕಲಸುತ್ತ
ಹೊಟ್ಟೆಗಿಳಿಸುತ್ತ
ಪಾತ್ರೆ ಬೋಳಾಗುತ್ತ
ಬೆವರ ಹನಿ
ನೊಸಲು
ನಾಸಿಕಾಗ್ರಗಳಿಂದ
ಒಸರುತ್ತ ಮತ್ತೆ
ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಸ್ತ
ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರ
ವ್ರತ ನಿರತರಂತೆ
ಸೊರ ಸೊರ
ಸಣ್ಣ ಸ್ವರ ಸಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ
ಜಿಹ್ವೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತ
ಪಿಷ್ಠದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಗುಳ್ಳಹುಳಿ ಸೇರುತ್ತಿದೆ
ಅಗ್ನಿ ಜಠರ
ಚಾಪಲ್ಯ ಜೀವ
ಕೆಲ ಘಳಿಗೆ ಸಾಫ಼ಲ್ಯ
ಬೋಳುಹುಳಿ ರುಚಿಗೆ

ಯೋಗಿ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಗುಳ್ಳ
ಮಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆಯ ಮುಟ್ಟಿ
ಯೋಗಚಿತ್ತಕ್ಕೆ
ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುವುದ
ಮೆಟ್ಟಲಾಗುವುದೆ!

gulla

(ಉಡುಪಿ ಸಮೀಪದ ಮಟ್ಟುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗುಳ್ಳ
ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜರು ಕರುಣಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತೀತಿ)