ತಿಳಿ

bird

ಓದು
ಬಿಡದೆ ಓದು
ಅರಿ
ಬೆರೆತು ಅರಿ
ತಿಳಿ
ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿ
ತಿಳಿಯುತ್ತಾ
ಒಳ ಕೊಳೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಕೆಸರು
ದು:ಖ ದುಮ್ಮಾನ ವ್ಯಸನ


ಮುಟ್ಟಿ ಉಳಿವ ತಿಳಿ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಜಲದಂತೆ
ಜ್ಞಾನ
ತಿಳಿ

(ಚಿತ್ರ:ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೃಪೆ)

Advertisements

ಅದ್ಭುತ ವಾಕ್ಯ

forgetting.png

ವಾಯು ವಿಹಾರ ಹೊರಟೆ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಸಮಯ ಹಾಜರು
ಅದ್ಭುತ ವಾಕ್ಯ ಹೊಳೆಯಿತೊಂದು
ನನ್ನ ಕವನದ ಚರಣವಿದೇ
ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು

ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ
ತೆರೆದೆ ಹಾಳೆ
ಪೆನ್ನು ಬೆರಳಿಗೆ
ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಣುತಿಣುಕೆ…
ಒಂದೂ ಅಕ್ಷರ ಮೂಡಲಿಲ್ಲ
………………………………..
ಬೆಳಿಗಿನ ವಿಹಾರ ವಾಕ್ಯ
ಅದ್ಭುತವಿದ್ದರೆ ಮರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!