ಬೆಳಕೆಂದರೇನು

light

ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ

ಬೊಚ್ಚುಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿ

ಎಳೆಯ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಕ್ಕಿತು

ಬೆಳಕು ಬೆಳೆದು ಹರಡಿತು

 

ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ

ಸಣ್ಣ ಅಚ್ಚು ಸಿಹಿಯ ಕಚ್ಚಿ

ಗೂಡಿನೆಡೆಗೆ ನಡೆಯಿತು

ಬೆಳಕು ಶಿಸ್ತು ಎನಿಸಿತು

 

ಕಾಗೆ ಮರದ ಅಂಚಿನಿಂದ

ಕಾಳ ಕಂಡು ಕೂಗಿತು

ಬಳಗ ಸೇರೆ ಹಂಚಿತು

ಬೆಳಕು ಒಲವು ಆಯಿತು

 

ಗೋವು ತನ್ನ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ

ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಗೆಳಸಿ ಸಾಗಿ

ಹಾಲ ಕುಡಿಸಿ ಕುಣಿಯಿತು

ಬೆಳಕು ಹಸಿವ ನುಂಗಿತು

 

ಬೆವರ ಹನಿಸಿ ರೈತ ದುಡಿದು

ಹಸಿರ ಟಿಸಿಲೊಡೆಸಿ ದಣಿದು

ಮುಗುಳಾಗಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ

ಬೆಳಕು ನೆರಳು ಕಲೆಯಿತು

 

ಓದು ಕಲಿವ ಚಿಣ್ಣರೆಲ್ಲ

ಗಮನವಿರಿಸಿ ಕವಿತೆ ಕೇಳಿ

ಮಧುರ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೆ

ಬೆಳಕು ರಾಗ ಕೂಡಿತು

 

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)
ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ: https://kannada.pratilipi.com/pratilipi/4934053412208640