ರಾಮ ಬರುವುದೇ ಹೀಗೆ

ಭರತ ವರ್ಷದ ತುಂಬು
ಹರ್ಷ ಭಾವ
ಕತ್ತಲೆ ಮುಗಿಯಿತು
ಈಗ ಬೆಳಕಿನ ವಿಭವ

ನಮ್ಮ ನಾವು ಮರೆತು
ನೆಲದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಿದು
ಪೂರ್ವಜರ ನಗೆಯಾಡಿ
ವ್ಯಂಗ್ಯಿಸಿ ಹಗೆ ಹೂಡಿ
ದಾಸ್ಯದುರಿಯ ಸುಡು
ಸಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ
ಮಂದಿರದ ನೆನಪ ಬಿಲ್ಲ
ಹೂಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣ, ರಾಮ
ಆಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ
ನಿದ್ರೆ ಹರಿಸಿದ ಲಲಾಮ

ಅಪಸ್ವರಗಳು ಅಡಗಿ
ಏಕತೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದೇ
ಭರತ ಬಂದಿತು ಮೊಳಗೆ
ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಕಳಂಕ
ಸರಯೂ ತೊಳೆವ ಹಾಗೆ
ʼಯದಾಯದಾಹಿʼ
ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿಯೊ, ತಡೆಗೆ
ರಾಮ ಬರುವುದೇ ಹೀಗೆ !