ಪರಿಸಿರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

1

ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ಮರ ಉಳಿಸಿ
ಹಸಿರನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿ
ಕಾಡುಗಳ ಮಿಗಿಸಿ
ಮುಗಿಲಿಗೇರಿಸಿ ಮಿಗಿಲೆನಿಸಿ

2

ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು
ಮರ ಬೆಳೆಸಿರಿನ್ನು
ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುವುದದು
ಹತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು

ವಿಶ್ವಾಸದ ವರುಷ

ವಿಪ್ಲವಗಳ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಸಮರ ನೌಕೆ ತೆರದಿ
ಶಾರ್ವರಿಯ ಕಳಚಿ
ಪ್ಲವ ವರ್ಷ ಬರಲಿ ತೇಲಿ

ಹಳತ ಕಳಚಿ ಹೊಸತಿಗೆ
ವಿಲಾಪದಿಂ ಸುಲಾಪಕೆ
ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡೆ ಜನಕೆ
ಪ್ಲವ ವಾಗಲಿ ಭೂಮಿಕೆ

(Pic courtesy: Unsplash)

ತಾಪದ ದಿನಗಳು

ನೀರ ನೀಡಿ

ಬರಲಿದೆ ಬೇಸಗೆ
ಅತಿ ಬೇಗೆಗೆ
ದಾಹ ದ್ವಿಗುಣಿಸಲಿದೆ
ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕೆ
ನೀರ ತುಂಬಿಸಿ ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ
ಇಡಲಾರಿರಾ ಮನೆಯ ತಾರಸಿಗೆ?

ನೀರಡಿಕೆ ನೀಗಿಸುವವರು

ಕೊಳ ಕೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿಸಿ
ಕಟ್ಟಡಗಳನೇರಿಸಿ
ಒಳಗೆ ಒಲೆ ಉರಿಸಿ
ಏರಿ ತಾರಸಿ
ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿಗಳನೋಡಿಸಿ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದೆವೆಂಬ ಹುಸಿ
ಯ ನಡುವೆ
ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ
ದಾಹ ತೀರಲಿ
ಎಂದಿಟ್ಟ ಜಲದಲ್ಲಿ
ಕಾಣುವರು ನವ ಭಗೀರಥರು
ಹಾರುಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ
ಜೀವ ಹಕ್ಕು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಕರು