ಕಿವಿ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿರದೆ ದೇವರಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ
ಇದ್ದ ಎರಡೂ ಕಿವಿ

ವಿದೇಶದ ಹಣ್ಣು ʼಕಿವಿʼ
ದೇವರಿಗೂ ಆಗದೆ ಸವಿ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s