ಹಸಿ – ಒಣ ಹಾಯ್ಕು

1

ಹಸಿ ಒಣ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ
ಜನ ಮನ ಕಸಿಯಾಗಲಿ

2

ಒಳಗೆ ಹಸಿ ಒಣ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ
ಹೊರಗೆ ಗುಡುಗುಡಿಸುವ ಗಾಡಿ
ಗೊಣಗದ ಒಣ ದೇಹಿಗಳ
ಹಸಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

3

ಹಳ್ಳಿ – ಹಸಿ
ಹಸನಾದ ಬಾಳು
ಒಣ – ನಗರ
ಗೊಣಗು ಗೋಳು

4

ಹಸಿ-ವಿಗೆ
ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಯೂ ಆದೀತು

5

ಹಸಿವು ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು
ಒಣ ಜಂಭ
ಮೂಲೆ ಕಸ

6

ಹಸಿ ಕಸ
ಒಣ ಕಸ
ವಿಂಗಡಣೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹಸಿ ಸುಳ್ಳರು
ಒಣ ವೇದಾಂತಿಗಳು
ಜನರೊಳಗೆ

7

ಹಸಿ-ದ ಹಸುವಿಗೆ
ಒಣ-ಹುಲ್ಲು
ಒಣ-ಗಿದ ಒಂಟೆಗೆ
ಹಸಿ-ಮಂಜು

8

ಹಸಿ-ದು ಹಸಿ-ದು
ಒಣ-ಗುವ ದೇಹ

9

ಹಸಿ ಒಣಗೀತು
ಒಣ ಹಸಿಯಾಗದು

10

ಹಸಿಗೆ ಒಣಗುವ ಭಯ
ಹಸಿವೆಗೆ ಒಣ ವೇದಾಂತದ ಭಯ

(Pic:Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s