ಬಜೆಟ್ಟು ಭಯ

BSY01-1

ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸುವಾಗ
ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ
ಭಾಗ್ಯಯೋಜನೆಗಳದೇ ಭಾರ
ಅದ ತೂಗಿಸಲು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ
ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ
ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ
ಬಜೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಭಾರೀ ಭಯ

(ಚಿತ್ರ:ಗೂಗಲ್)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s