ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು

Open door

ನೀನೆನ್ನ ಜೀವನದೊಳಬರಲು
ಬಯಸುತ್ತಿರುವೆಯೇನು?
ತೆರೆದಿದೆ ಬಾಗಿಲು
ಇದೋ ಸ್ವಾಗತ…

ನೀನೆನ್ನ ತೊರೆದಾಚೆ ಹೋಗಲು
ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೇನು?
ತೆರೆದಿದೆ ಬಾಗಿಲು
ಇದೋ ವಿದಾಯ…

ಆದರೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ
ನಿಲ್ಲದಿರು ಬಾಗಿಲ ನಡು
ಸಹಮನಸ್ಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ
ಅಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡದಿರು!

(ಭಾವಾನುವಾದ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s