ದೇದೀಪ್ಯ

photo-1438763470126-9839d421ad68

ಹಬ್ಬ ಸಬೂಬಿಗೆ
ಏಳಬೇಕಿದೆ ನಿದ್ರೆಗೋರಿ
ಇಳಿಯಬಲ್ಲೆನೆ ಮೃಗಸವಾರಿ?

ಆಲಸ್ಯ ಮೈಮುರಿಯೆ ಅದುಮಿ
ಅಸಹನೆ ಬಾಯ್ಬಿಡೆ ಮುಚ್ಚಿ
ಕ್ರೋಧ ಕಾಲುಝಾಡಿಸೆ ಒತ್ತಿ
ಈರ್ಷೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೆ ಮೆಟ್ಟಿ
ಆಸೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಕಟ್ಟಿ
ಅಹಮಿನ ಕೋಡ ಕತ್ತರಿಸಿ
ದ್ವೇಷ ದಳ್ಳುರಿ ದೂರಿಸಿ
ಇಟ್ಟು ವಿ಼ಷಯಕ್ಕಡಕತ್ತರಿ
ಎದ್ದೆನೇನು? ಒಳಸುದ್ದಿಯೇನು!

ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು
ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ
ವಿನಯ ಹಸುಳೆ
ಮೆಲ್ಲ ನುಸುಳಿ ಹೆಗಲೇರಿದೆ
ಸೊಗದ ನಗೆಯಾಡಿದೆ
ಹಗಲು ದಿನಕರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದಿರ
ತಮಕೆ ದೀಪ ಸಾಮೀಪ್ಯ
ಎಲ್ಲ ದೇದೀಪ್ಯ
ಹಸುಳೆ ಬೆಳೆಯಿತಬ್ಬಾ!
ಇದೇ ಹಬ್ಬ

 

(ಚಿತ್ರ:ಪಿಕ್ಸಾಬೆ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s