ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ

htrade

ಏನಿದು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ?
ಅವರವರ ಮೂಗನೇರಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ
ಬರೆಯತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ!

ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರ ಆರೋಪ
“ಹಣಸುರಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ”
ಮತ್ತೆ ಅವರದೇ ಕರೆ ಹೊರ ಹೋದವರಿಗೆ
“ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ; ಬೇಡಿಕೆಗಳ ತನ್ನಿ
ನಿಮ್ಮಾಸೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಯಿತೆನ್ನಿ
ನಾವು ಬಿಟ್ಟೆವು; ನಿಮಗೇ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಿರಿʼʼ
ಇದಲ್ಲವೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿ!?

(Pic courtesy: Artist (Google)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s