ಧರ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ

god

ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ”

ಹೌದು ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನೇ, ಅಲ್ಲ ಅಂದವರು ಯಾರು?

ನಾನಿರುವ ದೇಶವೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ”

ಹೌದು.. ನಮ್ಮದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶವೇ..

ನಾನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಧರ್ಮ”

ಹೌದು.. ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ

ನನ್ನದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ”

ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ?

ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು”

ನಿನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ.. ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು?

ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ”

ಅದರಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದೇನು?

ಅದು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷನೆಂದೂ

ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದೂ

ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ

ಉಳಿದವರು

ಅನ್ಯರೂ

ಅನ್ಯಾಯಗಾರರೂ

ಅಪದ್ಧರೂ

ಅರೆತಿಳಿವಳಿಕೆಯವರೂ

ಅಸಹನೆಯವರೂ

ಅಲ್ಪರೂ ಅಧಮರೂ

ಒಡೆದವರೂ ಒದ್ದವರೂ…………………”

ಸಾಕು ಸಾಕು ತಿಳಿಯಿತು.. ಉಪಯೋಗಗಳೇನು?

ಅಲ್ಪ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯದು ಬಿಡು”

ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆಯೆ…?  ಇಡಬೇಕೆ?

 

(photo courtesy: Internet)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s