ಬೆಳಕು

lights

ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು… ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ….

ಮೋಡ ಕವಿದ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ
ಧಾರೆ ಮಳೆ ಆಗುವಲ್ಲಿ

ನದಿಯು ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಕೂಡ
ದೋಣಿ ದಡಕೆ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ

ಒಳಹೊರಗಿನ ಮಲಿನ ತೊಲಗಿ
ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಲ್ಲಿ

ವಿಕೃತಿ ಅಳಿದು ತೊಳೆದು
ಪ್ರಕೃತಿ ಹೊಸತ ತೋರುವಲ್ಲಿ

ತುಡಿವ ದುಡಿವ ಕಾಯಗಳಿಗೆ
ಸುಖ ಸಂಪದ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ

ಕೃದ್ಧತೆಯನು ಆಳ ಹುಗಿದು
ಪ್ರಭುದ್ಧತೆಯನು ಮೆರೆಯುವಲ್ಲಿ

ಅಸುರ ನೀತಿ ದೂರ ತೊಲಗಿ
ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೇರುವಲ್ಲಿ

ಶೋಷಣೆಯ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು
ಸಮಾನತೆಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ

ಹಸಿರ ಉಸಿರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ
ಜೀವ ಸಂಗತವಾಗುವಲ್ಲಿ

ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಹೊಳೆದು
ಮಿಥ್ಯೆ ಮಂಡಿ ಊರುವಲ್ಲಿ

ಜಡತೆ ಜೊಂಪು ಜರಿದು
ಅರಿವು ಜೀವ ತಳೆವಲ್ಲಿ

ಭೂಮಿ ಹೃದಯ ಅರಳಿ ಭವ್ಯ
ಭಾಗ್ಯದಾತೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು…. ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ….

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s