ಹಾರೈಕೆ

vanaja2

“ನೀನೆಷ್ಟು ಅನಾಗರಿಕಳು
ಮೌಢ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದೆದವಳು
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಡವೆ? ಓದಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು
ಬಂದ ನನಗೇ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶವೆ?
ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೆ ?”
ತಿರಸ್ಕಾರದಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ವಳನ್ನು
ದೂರಿಸಿ ಮಗ ಕೂಗಿದ

ಅವ್ವ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕಿದ್ದಾನು
ಎಂದು ಸೆರಗಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮರೆಯಿಸಿ
ಮಗನ ಓದಿನ ಹರಹು
ತೀಕ್ಷ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿ
ಕಂಚಿನ ಕಂಠ
ದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗಿದಳು
ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಟಿಕೆ ಮುರಿದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದಳು
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಖವಿಟ್ಟು ಬೇಡಿದಳು
’ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಕಂದನ ಸಲಹು’

2 thoughts on “ಹಾರೈಕೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s