ನಡುಗಡ್ಡೆ

w1 w2

ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕುಗಳೆಷ್ಟೋ ಸರಿದು ಹೋದುವು
ಝರಿಯಂಚಿನ ಸೀರೆಗೆ ಬುಕುಟಬಳ್ಳಿ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಬತ್ತಿ

ನಾಯಿಂದನೇಕೋ ಬರಲು ತಡಮಾಡಿ
ಕೇಶ ಶೇಷದ ತುರಿಕೆ ಸಂಕಟಕ್ಕಾಜ್ಯವಾಗಿ
ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ ಇರಬೇಕು ಆಗಾಗ ಸೆರಗ
ಪೊಡಮಾಡಿ ಮೂಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ

ಅಂದು ಪ್ರೇತ ಹೊತ್ತು ಹೋದದ್ದೇ ತಡ
ನಾನು ಅಪರಜೀವಿ ಆದ ಹೊತ್ತು
ಸುತ್ತನೆರೆದ ನಂಟರು ನಟರಾಗಿ
ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಸ್ತಾರ ಎದೆಗೆ ಸುರುವಿಟ್ಟರು

ಶುಭ್ರ ಬಿಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಮುಂಡಕ್ಕೆ
ನಿರಾಕಾರ ಹಣೆಗೆ ಗಾಜುಗಳಿಲ್ಲದ ಕರಣ
ಕ್ಕೆ ಖಾಯಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದರು
ಹಾರಿದ ಪ್ರಾಣದ ಬಗೆಗೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ !

ಸವೆದ ಕಾಯ ಇದ್ದೂ ನಿರಾಭರಣ
ಆಗಿಸಬೇಕು ಒಳಗಿನಾಸೆಯ ಹರಣ
ಬಯಸದೆ ಬಂದ ವೈರಾಗ್ಯನ ಗೆಳೆತನ
ಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಒಳ ಹೊರಳ ಧ್ಯಾನ

ಸಡಗರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇಹ ದೇಹಿಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ
ಶುಭಕ್ಕೆ ಅ-ಕಾರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಹಳತನ್ನು ಪುನರಪಿಸಿ ಹೊಸತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗದೆ
ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯ ಬೇಕು

ಕುಸಿವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಪಾಯವ ಸುತ್ತ
ಇಟ್ಟರು ವ್ರತ ನೇಮ ಸಂಯಮ ದೇಹವಾಯಿತು ಹುತ್ತ
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ
ಉಸಿರು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಧರ್ಮಿಗಳ ಮಾನ ಉಳಿಸುತ್ತ

(ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರ ನೆನಪಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಇರಬಹುದಾದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಕೊನೆಯಾಗಲೆನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಸಾಲುಗಳು )

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s