ಚಾಲಾಕಿತನ

ur

ಚಾರ್ವಾಕತನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಿತನವಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಕಮತ್ತು ತುಂಬಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಲೆ ತರಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೋ, ದೊಂಬಿಯಾಗುವಂತೆಯೋ ಮೂರ್ಖಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟೀವಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯಬಿಡುವ ಈ ಮಂದಿ, ದೂರ ದಡದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಖ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರ ತುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ರದ್ದಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ತಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತೇ ಎಂದು ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇವರುಗಳ ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ನುಡಿದ ವಿಕೃತಿ ಮಾತುಗಳು ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಂಡ ಚಾರ್ವಾಕರುಗಳ ಮಹತ್ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಧ್ವಂಸವಾಯಿತೆಂದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳಿಂದ ಹತವಾಯಿತೆಂದೊ / ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದೊ ಮುಂದೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ’ಮೂರ್ತಿ ಮೂತ್ರೋಪಖ್ಯಾನ” ವೊಂದೇ ಉಪದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಮಹತ್ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಾಲಾಕಿ ಚಾರ್ವಾಕ ಮಂದಿ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹೊಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಉಪಖ್ಯಾನದಿಂದ ಮೌಢ್ಯರು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮು.ಮಂ.ಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಈ ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ’ಮೂರ್ತಿಭಾಗ್ಯ’ ಅಥವಾ ’ಮೂತ್ರಿಭಾಗ್ಯ’ ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಾಲು ಆಗಬಹುದು.

(ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ತಾ.೧೦.೦೬.೧೪ರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ)

Advertisements

2 thoughts on “ಚಾಲಾಕಿತನ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s