ತೂರಿಬಿಡು

ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ
ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದರು
ಅಮ್ಮ ಏನದು? ಕೇಳಿದೆ
ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಗಳು
ಮುಗ್ಗಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಂದಳು
ಅವಳು ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಮುಗ್ಗಲಾಗುವುದ ಸಹಿಸಳು
ಅಂದೆ: ಜೊಳ್ಳಿದ್ದರೆ ತೂರಿಬಿಡು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s