ಸಹನೆ ಹಾಡು

Budh

ಸಹನೆಯೆಂಬುವ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವ

ಸಹನೆ ಹಾದಿಲಿ ನಡೆಯುವ

ನಡೆವ ಪಾದಕೆ ತೊಡರುವ
ಒರಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಶಪಿಸದೆ
ಓಡುವಾತನ ವೇಗಕೆ
ತಡೆಹಿಡಿವ ತಂಟೆಗೆ ತೊಡಗದೆ
ಆಮೆ ವೇಗಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕೂಗಿ
ಜಿಂಕೆ ಓಟಕೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿ
ಆರಾಮದವರಿಗೆ ಹಾರೈಸುವ
ಸಹನೆ ಮೆರೆಯುವ

ಎಡೆಬಿಡದ ಗಡಿಬಿಡಿ ದೂಡಿಸಿ
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹನಿಯಾಗಿಸಿ
ಹಾಡುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿಸಿ
ಆಡುವವರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿಸಿ
ಮನಸುಗಳ ಕೊನರಿಸಿ
ಆಸೆ ಆಮಿಷ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವ
ಸಹನೆ ನಮ್ಮೊಳೆ ತುಂಬುವ

ಒರಟು ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗದೆ
ಒಲವ ಧ್ವನಿಗೆ ಒರಟನಾಗದೆ
ಒಡನಾಡುವರ ತುಂಬಾ
ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ಹರಿಯಿಸಿ
ಹಾಳು ಮಾತಿಗೆ ದೂರ ಸರಿದು
ಹಸನ ಹದಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ತೆರೆದು
ಸಹನೆ ಬೆಳೆಸುವ

ರೋಧನದ ರುದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಮಿತದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗುವ
ಸೋಲೆಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಜಯದ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುವ
ಅಸಹಾಯ ನೆನ್ನದೆ
ಸಹಿಷ್ಣು ನನ್ನೆದೆ ಎನ್ನುವ
ಕೃದ್ಧನಾಗದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗುವ
ಸಹಜತೆಯ ಬುದ್ಧನಾಗುವ
ನಿಜದ ನಡೆನುಡಿ ಮೆರೆಯುವ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s